TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Anunt angajare inspector in domeniul securitatii si sănătătii in munca

C.T.P. SA Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul Biroului SSM SU Protecția Mediului. 

 

Procedura de evaluare cuprinde trei etape :

 • etapa I – selecţia dosarelor înregistrate până la data de 26 octombrie orele 14.00, la Registratura CTP din str. Silvestru nr.5;
 • etapa a II a – lucrare scrisă la data de 27 octombrie, orele 10.00, din bibliografia afişată;
 • etapa a III a - interviul pentru candidaţii admişi după etapa II la data de 28 octombrie, orele 10.00.

 

Condiţiile  de participare la selecţie sunt :

 1. a) studii superioare de licenţă sau echivalente, certificate de absolvire curs post-universitar evaluator risc SSM și curs aprofundare legistația SSM;                                                                                                              
 2. b) alte cerințe:  cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, baze de date;
 3. c) apt medical și psihologic.

 

Criteriile de selecţie sunt :

 • abilităţi de comunicare și argumentare;
 • cunoştinţe specifice la nivel profesionist;
 • experiență în activitate;
 • responsabilităţi asumate, obiectivitate;
 • viteză de reacţie, atenţie, îndemânare, spirit de observaţie;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • abilităţi de a lucra în echipă;
 • motivaţia candidatului.

 

 Dosarul de înscriere la selecţie va conţine: scrisoare de intenţie, curriculum vitae model comun european, copii certifícate conform cu originalul după actele de stare civilă şi studii, copie după cartea de muncă sau adeverință eliberată de angajator care să ateste vechimea în muncă și specialitatea studiilor, adeverință care să ateste starea de sănătate eliberată de medicul de familie cu cel mult 30 zile anterior, recomandări de la locurile de muncă anterioare şi cazier judiciar.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei din str. Silvestru nr. 5, email : mru@sctpiasi.ro  sau la telefon 0372- 148608.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INSPECTOR SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

NR. CRT.

ACT LEGISLATIV

DENUMIRE ACT LEGISLATIV

I. CADRU GENERAL.

1

 Legea nr. 319/2006

Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare

2

H.G. nr.1425/2006

pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securități și sănătăți în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare

3

 Ordinul ministrului muncii nr.3/2007

privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca — FIAM 

II. ACTE NORMATIVE COMPLEMENTARE CADRULUI GENERAL.

4

H.G. nr. 355/2007

privind supravegherea sănătăți lucrătorilor

5

Ordinul nr. 1260/ 2013

pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor si periodicitatea examinării

6

Legea nr. 346/2002

privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicată

7

Ordinul ministrului muncii nr. 450/2006

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare

8

H.G. nr. 191/2018

pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul securității şi sănătății în muncă pentru perioada 2018-2020

III. CONDIŢII GENERALE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ.

9

H.G. nr. 1091/2006

privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă

10

H.G. nr. 1146/2006

privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea in munca de către lucrători a echipamentelor de muncă

11

H.G. nr.1048/2006

privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecției la locul de muncă

12

H.G. nr. 971/2006

privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă

IV. ACTIVITĂŢI SPECIFICE.

13

H.G. nr. 300/2006

privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu completările și modificările ulterioare

14

H.G. nr. 1028/2006

privind cerințele minime de securitate și sănătate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

15

Legea nr. 126/1995

 privind regimul materiilor explozive, republicată

V. RISCURI SPECIFICE.

16

H.G. nr. 493/2006

privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot cu completările și modificările ulterioare

17

H.G. nr. 1051/2006

privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucrători, in special de afecțiuni dorsolombare

18

H.G. nr. 1058/2006

privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive

19

H.G. nr. 1091/2006

privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă

20

H.G. nr. 1092/2006

privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă

21

H.G.nr. 1875/2005

privind protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest

22

H.G. nr. 1876/2005

privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații

23

H.G. nr. 1093/2006

privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

24

H.G. nr. 520/2016 

privind cerințele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

25

H.G. nr. 1218/2006

privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici, modificată

26

Legea nr. 360/2003 

privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase

27

Legea nr. 349/2007

privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice, modificată

28

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 99/2000

privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă 

29

H.G. nr. 580/2000

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în munca

30

Ordinul nr. 803/2001 al ministrului sănătății și familiei

privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect biologic relevanți pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesională 

VI. MEDICINA MUNCII.

31

Ordinul nr. 875/2002 al ministrului sănătății și familiei

privind stabilirea atribuțiilor medicului de medicina generala / medicina de familie cu competenta in medicina de întreprindere 

32

Ordinul  nr. 1260/2013 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor şi periodicitatea examinării

33

Ordinul 1256/2013

privind aprobarea funcțiilor în siguranța transporturilor

34

Legea nr. 346/2002

privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale republicată, cu modificările şi completările ulterioare

VII. GRUPURI SPECIFICE.

35

Legea nr. 25/2004

pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă

36

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003

privind protecția maternității la locul de muncă, cu completările și modificările ulterioare

37

H.G. nr. 537/2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare

38

H.G. nr. 600/2007

privind protecția tinerilor la locul de muncă

VIII. FORME ATIPICE DE ANGAJARE.

39

H.G. nr. 557/2007

privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui contract individual de munca pe durată determinată și pentru salariații temporari încadrați la agenți de muncă temporară

40

LEGEA nr. 52/2011

privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată

41

ORDIN nr. 831/2015

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

42

H.G. nr. 867/2009

privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii

43

H.G. nr. 1014/2015

privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite

Alte locuri de muncă

Posturi vacante de lacatusi mecanici - tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de revizor tehnic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a 3(trei) posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Posturi vacante de electricieni retea fir contact

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de lacatus mecanic (2 posturi) si electrician montator instalatii mijloace transport (2 posturi)

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Anunt angajare inginer achizitii - profil electric/ energetic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 - 28 octombrie 2022

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic si electrician retele electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează

Detalii

Anunt angajare inspector exploatare trafic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant

Detalii

Inginer din cadrul Serviciului Tehnic

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic in cadrul Sectiei nr. 2

S.C.T.P. Iaşi organizează selectie,

Detalii

Anunt angajare electronist mentenanta echipamente tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Anunt angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de

Detalii

Anunt angajare electrician montator instalații electrice pe tramvaie; electrician întreținere și reparații; lacatuș mecanic;

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării

Detalii

Angajare vatmani si soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare mecanic utilaj, strungar universal, electricieni auto si mecanici auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic, sudor electric si autogen, electricieni montatori instalatii electrice pe tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.2-3 Tramvaie:

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.4 Infrastructură:

Detalii

Post vacant de lucrator gestionar

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Posturi vacante de vatmani și şoferi autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de vatmani și şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare tehnician echipamente de calcul si retele

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare inspector resurse umane – contract durata determinata

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 25 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare sudor electric si lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Documente necesare la selectie scolarizare vatmani

Dosarul de înscriere la concurs se depune prin Registratura companiei

Detalii

Angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice, electricieni montatori instalații electrice pe tramvaie, lacatuși mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de :

Detalii

Selectie in vederea ocuparii posturilor vacante de mecanic auto, lacatus mecanic, electrician auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.1 Autobuze:

Detalii

Posturi vacante de: electricieni, mecanici si lacatusi mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Detalii

Angajare inspector protectia mediului

C.T.P. Iași S.A. organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de Inspector Protecția Mediului din cadrul Biroului SSM-SU-Protecția Mediului.

Detalii

Angajare soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare sef Serviciu Informatizare

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie în perioada 18.03 – 15.04.2021, în vederea ocupării postului vacant de..

Detalii

Anunt angajare revizori tehnici

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a trei posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Anunt angajare conducatori auto transport marfuri

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de conducători auto transport mărfuri.

Detalii

Anunt angajare controlori

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de controlori bilete

Detalii

Anunt angajare sef coloana Sectia nr. 1

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 13-16 octombrie 2020, în vederea ocupării postului de..

Detalii

Anunt angajare Sectia nr. 4 infrastructura

Compania de Transport Public Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Detalii

Anunț şcolarizare în meseria de șofer autobuz

Compania de Transport Public Iaşi recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de șofer autobuz.

Detalii